استخدام برنامه نویس وب FrontEnd – موسسه رشد قلم‌چی

استخدام برنامه نویس وب FrontEnd – موسسه رشد قلم‌چی
برنامه نویس و طراح UI/UX، مسلط به jQuery، HTML5 و CSS3، دارای نمونه کار. مسلط به git، آشنایی با LAMP و Node.js مزیت به حساب می آید. ارسال رزومه به hr@gmtii.com موسسه خدمات مدیریت و فناوری رشد قلم‌چی ۲۲۹۶۴۳۹۲,۲۲۹۶۴۳۹۶

استخدام برنامه نویس وب FrontEnd – موسسه رشد قلم‌چی

برنامه نویس و طراح UI/UX، مسلط به jQuery، HTML5 و CSS3، دارای نمونه کار. مسلط به git، آشنایی با LAMP و Node.js مزیت به حساب می آید. ارسال رزومه به hr@gmtii.com موسسه خدمات مدیریت و فناوری رشد قلم‌چی ۲۲۹۶۴۳۹۲,۲۲۹۶۴۳۹۶
استخدام برنامه نویس وب FrontEnd – موسسه رشد قلم‌چی