استخدام دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

استخدام دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
استخدام دو نفر دندانپزشک در شهرستان رودبار   استخدام دو نفر دندانپزشک در  شهرستان رودبار  در دو مرکز بهداشتی زیر:   ردیف نام مرکز بهداشتی درمانی متوسط حقوق امکانات شمارتماس ۱ چاه حسن ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ریال دارای پانسیون ۰۹۱۳۹۴۰۵۹۸۸ ۲ نهضت آباد ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ریال دارای پانسیون ۰۹۱۳۹۴۰۵۹۸۸  

استخدام دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

استخدام دو نفر دندانپزشک در شهرستان رودبار   استخدام دو نفر دندانپزشک در  شهرستان رودبار  در دو مرکز بهداشتی زیر:   ردیف نام مرکز بهداشتی درمانی متوسط حقوق امکانات شمارتماس ۱ چاه حسن ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ریال دارای پانسیون ۰۹۱۳۹۴۰۵۹۸۸ ۲ نهضت آباد ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ریال دارای پانسیون ۰۹۱۳۹۴۰۵۹۸۸  
استخدام دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

مرجع سلامتی