استخدام سرپرست انبار،سرپرست پشتیبانی،مسئول دفتر در پایگان

استخدام سرپرست انبار،سرپرست پشتیبانی،مسئول دفتر در پایگان
شرکت پایگان در سه موقعیت شغلی زیر از افراد شایسته در تهران دعوت به همکاری می‌کند. عنوان شغلی مسئولیت‌های کلیدی  ویژگی‌های اصلی سرپرست انبار سرپرستی تیم انبارگردانی شامل افراد با تخصص‌های متفاوت اطمینان از اجرای کامل و بدون نقص تمامی فرآیندهای انباری با نرخ ورود و خروج بسیار بالا برقراری ارتباط موثر با واحد پشتیبانی […]

استخدام سرپرست انبار،سرپرست پشتیبانی،مسئول دفتر در پایگان

شرکت پایگان در سه موقعیت شغلی زیر از افراد شایسته در تهران دعوت به همکاری می‌کند. عنوان شغلی مسئولیت‌های کلیدی  ویژگی‌های اصلی سرپرست انبار سرپرستی تیم انبارگردانی شامل افراد با تخصص‌های متفاوت اطمینان از اجرای کامل و بدون نقص تمامی فرآیندهای انباری با نرخ ورود و خروج بسیار بالا برقراری ارتباط موثر با واحد پشتیبانی […]
استخدام سرپرست انبار،سرپرست پشتیبانی،مسئول دفتر در پایگان