استخدام مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان گلستان

استخدام مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان گلستان
مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان گلستان دعوت به همکاری می کند موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی درنظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز آموزشی خود در استان گلستان، از افراد واجدشرایط به شرح جدول ذیل، پس از طی مراحل اداری (گزینش و طب کار) […]

استخدام مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان گلستان

مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان گلستان دعوت به همکاری می کند موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی درنظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز آموزشی خود در استان گلستان، از افراد واجدشرایط به شرح جدول ذیل، پس از طی مراحل اداری (گزینش و طب کار) […]
استخدام مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان گلستان

اتوبیوگرافی