استخدام مسئول توزیع در فروشگاه اینترنتی ۵۰۴۰ در قوچان

استخدام مسئول توزیع در فروشگاه اینترنتی ۵۰۴۰ در قوچان
فروشگاه اینترنتی ۵۰۴۰ در نظر دارد جهت توسعه ناوگان توزیع خود در شهر قوچان افراد واجد شرایط را استخدام نماید. عنوان شغلی مشخصات و تخصص های مورد نیاز مسئول توزیع ساکن در شهرقوچان آشنا به نظام توزیع و پخش شناخت کامل مناطق شهر قوچان تسلط بر کامپیوتر و اینترنت آشنا به مبانی حسابداری توانایی استخدام […]

استخدام مسئول توزیع در فروشگاه اینترنتی ۵۰۴۰ در قوچان

فروشگاه اینترنتی ۵۰۴۰ در نظر دارد جهت توسعه ناوگان توزیع خود در شهر قوچان افراد واجد شرایط را استخدام نماید. عنوان شغلی مشخصات و تخصص های مورد نیاز مسئول توزیع ساکن در شهرقوچان آشنا به نظام توزیع و پخش شناخت کامل مناطق شهر قوچان تسلط بر کامپیوتر و اینترنت آشنا به مبانی حسابداری توانایی استخدام […]
استخدام مسئول توزیع در فروشگاه اینترنتی ۵۰۴۰ در قوچان