استخدام کارشناس برق و سرپرست مونتاژ در شرکت تالیران در البرز

استخدام کارشناس برق و سرپرست مونتاژ در شرکت تالیران در البرز
شرکت مهندسی تالیران در جهت افزایش نیروی انسانی کارخانه نیازمند نفراتی با تخصصات ذیل در البرز است.  عنوان شغلی شرایط احراز کارشناس برق آشنا به نقشه کشی و تابلوهای برق صنعتی  جهت کارخانه واقع در صفادشت حداقل ۲ سال سابقه کار ویژه ساکنین کرج و حومه میدان آزادی تهران سرپرست بخش مونتاژ جهت کارخانه واقع درصفادشت حداقل […]

استخدام کارشناس برق و سرپرست مونتاژ در شرکت تالیران در البرز

شرکت مهندسی تالیران در جهت افزایش نیروی انسانی کارخانه نیازمند نفراتی با تخصصات ذیل در البرز است.  عنوان شغلی شرایط احراز کارشناس برق آشنا به نقشه کشی و تابلوهای برق صنعتی  جهت کارخانه واقع در صفادشت حداقل ۲ سال سابقه کار ویژه ساکنین کرج و حومه میدان آزادی تهران سرپرست بخش مونتاژ جهت کارخانه واقع درصفادشت حداقل […]
استخدام کارشناس برق و سرپرست مونتاژ در شرکت تالیران در البرز