آگهی آزمون کارشناس رسمی دادگستری در سال 98

آگهی آزمون کارشناس رسمی دادگستری در سال 98

آگهی آزمون کارشناس رسمی دادگستری در سال 98

راهنماي ثبت نام آزمون كارشناسي رسمي دادگستري سال 1398 را به داوطلبان شركت در آزمون كارشناسي رسمي ارائه ميكنيم. توصية ما اين است كه اين مجموعه را بدون شتابزدگي بخوانيد و در گردآوری و ثبت اطلاعات خواسته شده منتهاي دقت را به كار ببنديد تا حقي از شما تضييع نشود. برايتان در اين آزمون و در سراسر زندگي موفقيت آرزو ميكنيم.

> شرایط عمومی

متقاضيان اخذ پروانة كارشناسی رسمی دادگستری، بر اساس مفاد ماده 15 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري، علاوه بر شرط وثاقت، بايد واجد شرايط زير باشند:
1 . متدين به دين اسلام، يا يكي از اقليتهاي ديني به رسميت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي.
2 . داشتن تابعيت ايراني.
3 . نداشتن پيشينه كيفری مؤثر.
4 . عدم اعتياد به مواد مخدر.
5 .نداشتن وابستگي و سابقة عضويت و هواداري در گروه های غيرقانوني، يا مخالف اسلام.
6 .داشتن حداقل 25 سال سن تمام تا آخرين روز ثبت نام. (13/ 07 /1373 به قبل)
7 .داشتن گواهي معافيت يا كارت پايان خدمت وظيفة عمومي (براي آقايان).
8 .داشتن سلامت جسمي براي انجام امور كارشناسي، بدون نياز به كمك ديگران، به تأييد پزشكان مورد اعتماد كانون ذيربط.
9 .داشتن دانشنامه كارشناسی يا بالاتر- نه معادل- در رشته مورد تقاضا از يكي از دانشگاههاي معتبر داخلي (اعم از دولتي يا غيردولتي)، يا خارجي مورد تأييد يكي از وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، و داشتن حداقل پنج سال تمام سابقة تجربي در رشته مورد تقاضا پس از اخذ دانشنامه مذكور.
تذكر: رشته هاي كارشناسي رسمي كه داوطلبان با داشتن شرايط ياد شده ميتوانند در آن رشته ها ثبت نام كنند، در جدول شماره یک آورده شده است.
10 .هرگاه در رشته مورد تقاضا، دوره تحصيلي مقطع كارشناسي يا بالاتر وجود نداشته باشد، داوطلبان با دارا بودن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در هر رشته و داشتن حداقل پانزده سال تمام سابقه تجربي در آن رشته، ميتوانند در آزمون شركت كنند. رشته هاي كارشناسي رسمي كه داوطلبان با داشتن شرايط ياد شده ميتوانند در آن رشته ها ثبت نام كنند، در جدول شماره دو آورده شده است.
11 .در جدول شمارة سه، رشته هاي كارشناسي رسمي كه داوطلبان با داشتن دانشنامة كارشناسي مرتبط يا بالاتر و پنج سال تمام سابقه تجربي بعد از اخذ دانشنامه، يا در صورت داشتن دانشنامه كارشناسي غير مرتبط يا بالاتر و پانزده سال تمام سابقه تجربي مرتبط ميتوانند در آنها ثبت نام كنند، آورده شده است.
12 .در جدول شماره چهار، فهرست رشته هايي آورده شده است كه ثبت نام در آزمون آنها به دانشنامه كارشناسي ارشد يا دكتري نياز دارد.
13 .ملاك عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل و كارت پايان خدمت يا كارت معافيت، آخرين روز ثبت نام (13/ 07/ 1398) است.

> امتيازات و سهميه های قانونی

سهميه ايثارگران

الف) ايثارگران سهميه 25 درصد شامل

ايثارگران سهميه 25 درصد
جانبازان
آزادگان
همسر شهيد
فرزند شهيد
همسر جانباز بيست و پنج درصد و بالاتر
فرزند جانباز بيست و پنج درصد و بالاتر
همسر آزاده دارای یک سال و بالاي يك سال اسارت
فرزند آزاده دارای یک سال و بالاي يك سال اسارت
خواهر و برادر شهيد

ب) ايثارگران سهميه 5 درصد شامل

سهميه 5 درصد
رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه تمام حضور داوطلبانه در جبهه ها
همسر رزمنده با سابقه حداقل شش ماه تمام حضور داوطلبانه در جبهه ها
فرزند رزمنده با سابقه حداقل شش ماه تمام حضور داوطلبانه در جبهه ها
فرزند جانباز زير بيست و پنج درصد
فرزند آزاده كمتر از يك سال اسارت

در مورد ايثارگران، جانبازان، آزادگان، و خانوادة محترم شهدا عيناً مفاد مندرج در ماده 59 و 59 مكرر قانون خدمات جامع ايثارگران اعمال ميشود. در مورد ايثارگران، ابتدا ايشان بايد 70 درصد نمره كتبي آخرين فرد پذيرفته شده درآن رشته را كسـب نمـوده تـا در زمـره 30 درصـد سـهميه از ظرفيت آن رشته در كانون مربوطه در نظر گرفته شوند.