استخدام یک شرکت معتبر در حوزه بهره برداري و تعمیرات نیروگاه

استخدام یک شرکت معتبر در حوزه بهره برداري و تعمیرات نیروگاه

استخدام یک شرکت معتبر در حوزه بهره برداري و تعمیرات نیروگاه

یک شرکت معتبر در حوزه بهره برداري و تعمیرات نیروگاه جهت تامین نیروي انسانی متخصص خود از بین داوطلبان استخدام بومی شهرستان هاي اعلام شده، طی آزمون کتبی و مصاحبه حضوري به شرح زیر دعوت به همکاري می نماید:

> شرایط عمومی

1 .تابعیت ایران و متدین به یکی از ادیان رســـمی کشور.
2 .انجام خدمت سـربازي یا داشـتن معافیتهاي قانونی دایم.
3 .برخورداري از تندرسـتی و توانایی لازم متناسـب با وظایف
4 .نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
5 .دارا بودن شرایط احراز شغل
6 .عدم اعتیاد به مواد مخدر
7 .عدم اشتغال به خدمت یا تحصیل و نداشتن تعهد خدمتی