آیین نامه استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران

آیین نامه استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران ‌آیین‌نامه استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران ۱۳۷۹.۱۱.۰۵ – ۵۰۰۹۳ . ت۲۴۰۶۴ ه‍ -۱۳۷۹.۱۱.۱۶ – ۵۲۳ ‌شماره: .۵۰۰۹۳ت۲۴۰۶۴‌هـ ‌تاریخ: ۱۳۷۹.۱۱.۱۶ ‌سازمان انرژی اتمی ایران – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ‌هیأت وزیران در جلسه

Read More آیین نامه استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران