استخدام شرکت آرمان گهر سیرجان

استخدام شرکت آرمان گهر سیرجان

استخدام شرکت آرمان گهر سیرجان شرکت آرمان گهر در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود مطابق جدول زیر از طریق برگزاری آزمون کتبی ،مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت قراردادی نیرو جذب نماید. افرادی که متقاضی حضور

Read More استخدام شرکت آرمان گهر سیرجان