استخدام شرکت معتبر بیمه در تهران

استخدام شرکت معتبر بیمه در تهران  ۵نفر خانم جهت کار در شرکت معتبر بیمه با عناوین شغلی زیر در تهران استخدام می نماییم. مسئول دفتر مدیریت ارزیابی خسارت درمان پشتیبانی فروش حقوق وزارت کار + بیمه تلفن:  ۶۶۹۱۸۹۷۸ – ۶۶۹۱۸۹۴۹

Read More استخدام شرکت معتبر بیمه در تهران