استخدام شرکت پرداخت الکترونیک سداد وابسته به بانک ملی ایران

استخدام شرکت پرداخت الکترونیک سداد وابسته به بانک ملی ایران شرکت پرداخت الکترونیک سداد وابسته به بانک ملی ایران نیاز به استخدام کارشناس Devops  در حوزه عملیات و نگهداری از سامانه های نرم افزاری با شرایط زیر دارد: -توانایی مدیریت و نگهداری سرویس های موجود(تجربه

Read More استخدام شرکت پرداخت الکترونیک سداد وابسته به بانک ملی ایران