پذیرش دانشجو در دانشگاه انتظامی امین

پذیرش دانشجو در دانشگاه انتظامی امین

شروع ثبت نام افسر محصل در دانشگاه علوم انتظامی امین – 2 مهر 98 ثبت نام متقاضيان مرد در مقطع افسري محصل دانشگاه علوم انتظامي امين براي سال تحصيلي 1400-1399 از بين داوطلبان داراي مدرک تحصيلي ديپلم، پيش دانشگاهي و

Read More پذیرش دانشجو در دانشگاه انتظامی امین