استخدام فروشنده مواد غذایی در شرکت بازار ری پارسیان در شهرری

استخدام فروشنده مواد غذایی در شرکت بازار ری پارسیان در شهرریشرکت بازار ری پارسیان جهت همکاری در پروژه اختصاص عرضه و توزیع مواد غذایی واقع در شهرری از واجدین شرایط، دعوت مینماید.  عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز فروشنده مواد غذایی

Read More استخدام فروشنده مواد غذایی در شرکت بازار ری پارسیان در شهرری