آیین نامه استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران

آیین نامه استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران
 ‌آیین‌نامه استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران ۱۳۷۹.۱۱.۰۵ – ۵۰۰۹۳ . ت۲۴۰۶۴ ه‍ -۱۳۷۹.۱۱.۱۶ – ۵۲۳ ‌شماره: .۵۰۰۹۳ت۲۴۰۶۴‌هـ ‌تاریخ: ۱۳۷۹.۱۱.۱۶ ‌سازمان انرژی اتمی ایران – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۱۱.۵ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰.۳۴۸۵۴ مورخ ۱۳۷۹.۱۱.۵ سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد ماده (۱۲۳)‌قانون برنامه سوم توسعه […]

آیین نامه استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران

 ‌آیین‌نامه استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران ۱۳۷۹.۱۱.۰۵ – ۵۰۰۹۳ . ت۲۴۰۶۴ ه‍ -۱۳۷۹.۱۱.۱۶ – ۵۲۳ ‌شماره: .۵۰۰۹۳ت۲۴۰۶۴‌هـ ‌تاریخ: ۱۳۷۹.۱۱.۱۶ ‌سازمان انرژی اتمی ایران – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۱۱.۵ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰.۳۴۸۵۴ مورخ ۱۳۷۹.۱۱.۵ سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد ماده (۱۲۳)‌قانون برنامه سوم توسعه […]
آیین نامه استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران