استخدام تعدادی نیرو در شرکت معتبر تولیدی – اصفهان

استخدام تعدادی نیرو در شرکت معتبر تولیدی – اصفهان
یک شرکت معتبر تولیدی – صنعتی به تخصص های زیر در اصفهان نیازمند است. مدیر مالی :لیسانس و فوق لیسانس حسابداری دارای سوابق مرتبط در شرکت های بزرگ،تسلط به طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)،تهیه صورتهای مالی استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالی کارشناس خرید و تدارکات: لیسانس و فوق […]

استخدام تعدادی نیرو در شرکت معتبر تولیدی – اصفهان

یک شرکت معتبر تولیدی – صنعتی به تخصص های زیر در اصفهان نیازمند است. مدیر مالی :لیسانس و فوق لیسانس حسابداری دارای سوابق مرتبط در شرکت های بزرگ،تسلط به طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)،تهیه صورتهای مالی استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالی کارشناس خرید و تدارکات: لیسانس و فوق […]
استخدام تعدادی نیرو در شرکت معتبر تولیدی – اصفهان