استخدام شبکه بهداشت ودرمان فریدن

استخدام شبکه بهداشت ودرمان فریدن
شبکه بهداشت ودرمان فریدن بر اساس جدول ذیل نیازمند پزشک جهت تکمیل تیم سلامت مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش خود می باشد. لذا ازکلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری می گردد. نام بلوک نوع بلوک جمعیت ۹۵ تعداد روستای تحت پوشش بیتوته پانسیون تاریخ نیاز و پایان طرح /قرارداد پزشک قبلی حقوق کامل […]

استخدام شبکه بهداشت ودرمان فریدن

شبکه بهداشت ودرمان فریدن بر اساس جدول ذیل نیازمند پزشک جهت تکمیل تیم سلامت مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش خود می باشد. لذا ازکلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری می گردد. نام بلوک نوع بلوک جمعیت ۹۵ تعداد روستای تحت پوشش بیتوته پانسیون تاریخ نیاز و پایان طرح /قرارداد پزشک قبلی حقوق کامل […]
استخدام شبکه بهداشت ودرمان فریدن

عرفان دینی