استخدام ۶ ردیف شغلی در شرکت خانه چاپ در اصفهان

استخدام ۶ ردیف شغلی در شرکت خانه چاپ در اصفهان
شرکت خانه چاپ در اصفهان جهت تکمیل کادر خود استخدام می نماید: ردیف عنوان شغلی سابقه کاری ۱ کارمند اداری با سابقه کاری- آشنا به کامپیوتر و روابط عمومی بالا ۲ حسابدار با سابقه کاری- آشنا به کامپیوتر و روابط عمومی بالا ۳ انباردار با سابقه کاری- آشنا به کامپیوتر و روابط عمومی بالا ۴ […]

استخدام ۶ ردیف شغلی در شرکت خانه چاپ در اصفهان

شرکت خانه چاپ در اصفهان جهت تکمیل کادر خود استخدام می نماید: ردیف عنوان شغلی سابقه کاری ۱ کارمند اداری با سابقه کاری- آشنا به کامپیوتر و روابط عمومی بالا ۲ حسابدار با سابقه کاری- آشنا به کامپیوتر و روابط عمومی بالا ۳ انباردار با سابقه کاری- آشنا به کامپیوتر و روابط عمومی بالا ۴ […]
استخدام ۶ ردیف شغلی در شرکت خانه چاپ در اصفهان

پایگاه خبری مبارز