استخدام رئیس شعبه

استخدام رئیس شعبه

بانک گردشگری
در سراسر کشور

استخدام رئیس شعبه بانک گردشگری

“شهرستان های ساری، یزد، زنجان و لار”

بانک گردشگری (غیر دولتی- سهامی عام) به منظور تامین، تکمیل و ارتقاء کادر مدیریتی مورد نیاز خود، از میان همکاران بازنشسته نظام بانکی علاقه مند به همکاری در پست سازمانی مدیریت شعبه دعوت به همکاری می نماید.
دعوت از افراد صاحب نظر و مجرب بانکی، بر اساس نیاز سنجی به عمل آمده برای شعب، با رعایت اولویت مورد نیاز و صرفا بنا به تشخیص بانک خواهد بود.