دعوت به همکاری بیمه سامان برای استان زنجان

دعوت به همکاری بیمه سامان برای استان زنجان
دعوت به همکاری بیمه سامان در زنجان از تمامی شهرهای استان زنجان متقاضی پذیرفته می شود . (زنجان – ابهر – خرمدره – طارم – ماهنشان – قیدار – ایجرود) فرصت استثنائی برای جویندگان کار با درآمد برابر با تلاش و فعالیت . اعطاء نمایندگی تخصصی بیمه های اندوخته ساز شرکت آتیه سازان بیمه سامان […]

دعوت به همکاری بیمه سامان برای استان زنجان

دعوت به همکاری بیمه سامان در زنجان از تمامی شهرهای استان زنجان متقاضی پذیرفته می شود . (زنجان – ابهر – خرمدره – طارم – ماهنشان – قیدار – ایجرود) فرصت استثنائی برای جویندگان کار با درآمد برابر با تلاش و فعالیت . اعطاء نمایندگی تخصصی بیمه های اندوخته ساز شرکت آتیه سازان بیمه سامان […]
دعوت به همکاری بیمه سامان برای استان زنجان

استخدامی