استخدام منشی آموزشگاه | چهارشنبه ۶ مرداد ۹۵

استخدام منشی آموزشگاه | چهارشنبه ۶ مرداد ۹۵
آگهی استخدام منشی آموزشگاه در تهران منشی خانم , باروابط عمومی بالا،آشنابه مشاوره , جهت کار در آموزشگاه ۸۸۳۹۰۱۹۶ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ به تعدادی منشی خانم , باروابط عمومی بالاجهت آموزشگاه , زبان نیازمندیم (شعب تهران) ۲۲۸۶۹۸۸۷ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ منشی خانم جهت آموزشگاه , موسیقی ، با روابط عمومی بالا , محدوده اقدسیه نیازمندیم ۲۲۲۹۰۱۵۵ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ به یک […]

استخدام منشی آموزشگاه | چهارشنبه ۶ مرداد ۹۵

آگهی استخدام منشی آموزشگاه در تهران منشی خانم , باروابط عمومی بالا،آشنابه مشاوره , جهت کار در آموزشگاه ۸۸۳۹۰۱۹۶ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ به تعدادی منشی خانم , باروابط عمومی بالاجهت آموزشگاه , زبان نیازمندیم (شعب تهران) ۲۲۸۶۹۸۸۷ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ منشی خانم جهت آموزشگاه , موسیقی ، با روابط عمومی بالا , محدوده اقدسیه نیازمندیم ۲۲۲۹۰۱۵۵ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ به یک […]
استخدام منشی آموزشگاه | چهارشنبه ۶ مرداد ۹۵