استخدام آموزش و پرورش 98

استخدام آموزش و پرورش 98

استخدام آموزش و پرورش 98 با توجه به مجوزهای صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و در اجرای ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۶) دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در

Read More استخدام آموزش و پرورش 98