استخدام دانشگاه علوم پزشکی لرستان

استخدام دانشگاه علوم پزشکی لرستان متن آگهی: خبر ۹ اردیبهشت ماه ۹۹ – در راستای تامین نیروی انسانی و ارائه خدمات به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان در واحد های تابعه دانشگاه  توسط شرکتهای طرف قرارداد با

Read More استخدام دانشگاه علوم پزشکی لرستان