استخدام سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری تهران

استخدام سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری تهران  دعوت به همکاری سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری تهران   شهرداری تهران طی فراخوان عمومی از همکاران علاقه مند اعم از رسمی شهرداری تهران و قراردادی شرکت خدمات اداری شهر دارای

Read More استخدام سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری تهران