استخدام شبکه بهداشت ودرمان فریدن

استخدام شبکه بهداشت ودرمان فریدنشبکه بهداشت ودرمان فریدن بر اساس جدول ذیل نیازمند پزشک جهت تکمیل تیم سلامت مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش خود می باشد. لذا ازکلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری می گردد. نام بلوک نوع

Read More استخدام شبکه بهداشت ودرمان فریدن