استخدام سرپرست انبار،سرپرست پشتیبانی،مسئول دفتر در پایگان

استخدام سرپرست انبار،سرپرست پشتیبانی،مسئول دفتر در پایگانشرکت پایگان در سه موقعیت شغلی زیر از افراد شایسته در تهران دعوت به همکاری می‌کند. عنوان شغلی مسئولیت‌های کلیدی  ویژگی‌های اصلی سرپرست انبار سرپرستی تیم انبارگردانی شامل افراد با تخصص‌های متفاوت اطمینان از

Read More استخدام سرپرست انبار،سرپرست پشتیبانی،مسئول دفتر در پایگان