استخدام دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

استخدام دانشگاه علوم پزشکی جیرفتاستخدام دو نفر دندانپزشک در شهرستان رودبار   استخدام دو نفر دندانپزشک در  شهرستان رودبار  در دو مرکز بهداشتی زیر:   ردیف نام مرکز بهداشتی درمانی متوسط حقوق امکانات شمارتماس ۱ چاه حسن ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ریال دارای پانسیون

Read More استخدام دانشگاه علوم پزشکی جیرفت