استخدام دانشگاه علوم پزشکی لرستان

استخدام دانشگاه علوم پزشکی لرستان

متن آگهی:

خبر ۹ اردیبهشت ماه ۹۹ – در راستای تامین نیروی انسانی و ارائه خدمات به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان در واحد های تابعه دانشگاه  توسط شرکتهای طرف قرارداد با دانشگاه تعداد ۷۱ نفر نیروی از رشته های  درمانی ذیل  را از طریق برگزاری آزمون عمومی و گزینش به صورت حجمی (شرکتی) از بین افراد واجد شرایط مذکور با در نظرگرفتن شرایط مندرج در فایل آگهی بکار گیری می نماید .

دریافت فایل آگهی