استخدام ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق خراسان شمالی

استخدام ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق خراسان شمالی

استخدام ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق خراسان شمالی

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی در نظر دارد به استناد بخشنامه شماره 100/50/23434/94 مورخ 24/ 4/ 94 وزیر محترم نیرو تعداد 5 نفر از نیروی مورد نیاز خود را از بین فارغ التحصیالن ممتاز دانشگاه های برتر ) دوره های روزانه و شبانه( از طریق مصاحبه و با در نظر گرفتن شرایط ذیل جذب نماید.

لذا بدین وسیله از کلیه داوطبین دعوت می گردد مدارک مورد نیاز را حداکثر تا تاریخ ۹۸/۷/۱۰ به آدرس بجنورد ، انتهای خیابان طالقانی غربی ، شرکت توزیع برق خراسان شمالی ، معاونت منابع انسانی ارسال و در صورت بروز هر گونه ابهام و یا سوال در ساعات اداری به غیر از پنج شنبه ها با تلفن ۰۵۸۳۱۷۷۷۳۰۰ تماس حاصل فرمایند

> شرایط عمومی

1 .داشتن تابعیت ایرانی
2 .انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم برای آقایان
3 .عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات
4 .نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
5 .داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند.
6 .اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
7 .التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
8 .نداشتن منع قانونی برای استخدام و تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها
9 .داوطلبین استخدام نباید از مستخدمین ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی یا کارکنان مدت معین / دائم شرکت های وابسته ) غیردولتی( زیرمجموعه صنعت آب و برق و یا بازخرید خدمت آن ها باشند.
10 .احراز صالحیت های عمومی به تایید گزینش پس از قبولی در مصاحبه
11 .داوطلبین پس از قبولی در مصاحبه ، در صورت تایید شرکت توانیر و وزارت نیرو و پس از تصویب مجمع عمومی شرکت توزیع برق خراسان شمالی بنا به نیاز در یکی از شهرستان های استان خراسان شمالی مشغول به کار خواهند شد و در صورت عدم تحقق هریک از شرایط ذکر شده در این بند شرکت توزیع برق خراسان شمالی هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت . 12 .پذیرفته شدگان می بایست تعهد و ضمانت الزم را برای مدت 10 سال همکاری ارائه نمایند.
13 .دانشگاه های مورد پذیرش (دانشگاه های برتر) به شرح زیر می باشند :
1-13 : دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی جامع (به ترتیب حروف الفبا)
شامل : اصفهان – تبریز – تربیت مدرس – تهران – شهید بهشتی – شیراز – فردوسی مشهد
2-13 : دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تخصصی (به ترتیب حروف الفبا)
شامل : صنعتی اصفهان – صنعتی امیرکبیر – صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – صنعتی شریف – عالمه طباطبایی – علم و صنعت ایران

> شرایط اختصاصی

1 .داشتن مدرک تحصیلی متناسب با مقطع ، گرایش و رشته تحصیلی در جدول ذیل جدول نیازهای استخدامی (درمجموع 5 نفر)

*یک نفر ذکر شده در ردیف 2 می بایست دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر یا کارشناسی ارشد مهندسی فن آوری اطلاعات با گرایش های ذکر شده باشد

2 .داوطلبین می بایست بومی استان خراسان شمالی باشند. توضیحات : افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند داوطلب بومی تلقی می گردند.
یک : استان محل تولد داوطلب یا همسر وی استان خراسان شمالی باشد.
دو : همسر و فرزندان کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در دستگاه های اجرایی و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل یا بازنشسته) و شرکت های تابعه (دولتی) وابسته (غیردولتی) مجموعه وزارت نیرو که استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب استان خراسان شمالی باشد.
سه : داوطلب حداقل چهار(4) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی ، راهنمایی ، دبیرستان یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در استان خراسان شمالی طی کرده باشد.
چهار : داوطلب چهار (4)سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان خراسان شمالی را داشته باشد. پنج : پدر ، مادر یا همسر داوطلب ، حداقل چهار (4)سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان خراسان شمالی را داشته باشد
3 .داشتن سن حداکثر 32 سال
تذکر 1 : مالک عمل برای محاسبه تاریخ فارغ التحصیلی ، معافیت دائم ، پایان خدمت نظام وظیفه و محاسبه سن داوطلبان روز شنبه مورخ 16/ 06/ 1398 (روز درج آگهی) می باشد.
تذکر 2 : موارد زیر به شرط ارائه تاییدیه معتبر از مراجع ذی صالح به حداکثر سن افزوده می شود الف : جانبازان ، آزادگان ، همسر و فرزندان شهدا ، فرزندان و همسر جانبازان 25 درصد به بالا و فرزندان و همسر آزادگان که حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
ب : رزمندگان با سابقه کمتر از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه به میزان حضور در جبهه
ج : مدت انجام خدمت سربازی حداکثر به مدت 24 ماه
تبصره : با احتساب تمامی موارد فوق ، حداکثر سن داوطلبان به هیچ عنوان نبایستی از 40 سال ) با توجه به تذکر 1 )تجاوز نماید.